ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
អាស័យដ្ឋាន #១១៣ ផ្លូវ ២១៤ សង្កាត់បឹង​ប្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ.
phone:
(+855) 23 217184
Fax:
(+855) 23 217184
Email:
info@nida.gov.kh

#113 N 214 Sangkat Beoung Prolit Khan Prampi Makara Phnom Penh.
phone:
(+855) 23 217184
Fax:
(+855) 23 217184
Email:
info@nida.gov.kh
ផ្តល់មតិ